รายงานประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

รายงานประจำปี  2561

                   คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

    ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีบุคลากรและนักศึกษา        รวมทั้งหมด 1,223 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 66 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 18 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,220 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 10 สาขาวิชา เป็นระดับปริญญาตรี 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 1 สาขาวิชา มีอาคาร    อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 5 อาคาร 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยการจัดการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในทุกด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล

รายงานประจำปีฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งครอบคลุม    ทุกกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์

                                                                             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                         

                                                                                                          หน้า

 

ประวัติ                                                                                                    1

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก                                                                 3

ค่านิยมองค์กร ตราสัญลักษณ์                                                                           4

การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน

·    โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์                                                                      5

·    คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์                                                         6

·    คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์                                                         7

·    บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง                                                                       8

·    งบประมาณ                                                                                       9

·    บุคลากร                                                                                           12

·    ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561                          15

ผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์

·    ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย                18

     การจัดการศึกษา                                                                                18

การพัฒนานักศึกษา                                                                             21

·    ประเด็นกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ                     28

·    ประเด็นกลยุทธ์การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น                    43

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                      43

การบริการวิชาการแก่สังคม                                                                    43

·    ประเด็นกลยุทธ์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน                   59

·    ประเด็นกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้                                   62

กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2561                                                                          86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ประวัติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มก่อตั้งจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2516      มีประวัติและความเป็นมาดังนี้

ปี พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูลำปาง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยนำวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นต้น มารวมกันมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยครูลำปาง

ปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนสาขาวิชาการศึกษา ทำให้จำนวนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2519 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่นได้

ปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์วท.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (..) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ปี

ปี พ.ศ. 2535 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็น “สถาบันราชภัฏ” ลบรวม

ปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลายโปรแกรมวิชา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลายโปรแกรมวิชา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 

ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมีประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏลำปางได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์”   

          ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ)

ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีทางด้านครุศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

 

 

 

ปี พ.ศ. 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1,223 คน มีคณาจารย์ 66 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 18 คน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้ทำหน้าที่บริการวิชาการให้แก่สังคม ทั้งภายในจังหวัดลำปางและ  จังหวัดใกล้เคียง เป็นเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น 

 

          สำหรับตำแหน่งบริหารสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

          1. อาจารย์จันทร์เพ็ญ ช่วงฉ่ำ                          หัวหน้าหมวดวิชา          พ.ศ. 2516 – 2517

          2. อาจารย์ชัยฤทธิ์ โพธิสุข                                       หัวหน้าหมวดวิชา          พ.ศ. 2517 – 2518

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เธียรถาวร              หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2519 – 2520

          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ แสวงรัตน์              หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2521 – 2527

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ ทรงขำ               หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2527 – 2530

          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร คำมา               หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2530 – 2531

          7. รองศาสตราจารย์วันชัย ผู้ภักดี                      หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2531 – 2534

          8. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์                  หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2534 – 2536

                                                                    คณบดี                      พ.ศ. 2536 – 2538

          9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ              คณบดี                      พ.ศ. 2538 – 2542

        10. อาจารย์บุญกล้า พรหมบุรี                          คณบดี                      พ.ศ. 2542 – 2546

        11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล               คณบดี                      พ.ศ. 2546 – 2552

        12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง                  คณบดี                      พ.ศ. 2552 – 2559

        13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์            คณบดี                      พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์

          มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ และคุณธรรม สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม

2.  ผลิต/พัฒนาครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษา

3.  ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

4.  ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

5.  ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่

1)      จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

2)      วิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์

3)      ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4)      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในความเป็นไทย  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ   

5)      พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

6)      พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน เพิ่มผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

“SCILPRU”

S = Social responsibility: รับผิดชอบต่อสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

C= Collaboration: ทำงานเป็นทีม                            

I = Integrity: ยึดมั่นในศีลธรรม

L = Like to learn: สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    

P = Perseverance: มานะ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ 

R= Resourceful: ใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์                  

U =Unity: ผสานใจเป็นหนึ่ง

 

ตราสัญลักษณ์

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

งานบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

งานพัฒนานักศึกษา

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์

 

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์          

 

 


                          

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 


 

                                

 

 

 

อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 


                                                                                                                                

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนฉวี  สมบัติศิริ

ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์รัชนี  คะระวาด

ผู้แทนคณาจารย์  

อาจารย์ ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล

ผู้แทนคณาจารย์  

                                              

 

                                                                                            

 

 

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางปัทมา  กฤษณรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินันทนา จอมดวง

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 


         

 

นางศรีพรรณ   มาปลูก

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ

 นางกนกวรรณ  พันยาง

  นักวิชาการศึกษา

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

          

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ

อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 


           

 

 

นางศรีพรรณ   มาปลูก

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาจารย์ ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์  สอนแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ

ผู้ช่วยคณบดี

                                                                                                      

 

 

                                                                                                            

 

 


                                                                                                 

อาจารย์พิบูลย์  หม่องเชย

ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.วีรนุช  คฤหานนท์

ประธานสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.ศิวัช  ตั้งประเสริฐ

ประธานสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท)

                                                                                    

                                                              

                   

 


     

 

อาจารย์ธัญลักษณ์  งามขำ

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  อภิโกมลกร

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์จตุทิพย์  ก๋ายะ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์  บุญก่อน

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

                             

                           

                                                                   

 

 


                                                                                 

                                                                                                                         

อาจารย์สุรพงษ์  เพ็ชร์หาญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

อาจารย์อนุกิจ  เสาร์แก้ว

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ละมาย  จันทะขาว

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 


บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง

        คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

รางวัล

หน่วยงานที่ให้

1

นางสาวกมลชนก ศรีแปวงศ์

รางวัลชนะเลิศ ในโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2

นายภูวดล  เชื้อผู้ดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

3

นางกนกวรรณ  พันยาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

4

สิบเอกกัมพล ปาละอุด

รางวัลชมเชย ในโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5

นางสาวรัชนก หอมแก่นจันทร์

รางวัลชมเชย ในโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

        นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง

 

ชื่อ – สกุล

รางวัล

หน่วยงานที่ให้

นางอารีรักษ์  ชัยชนะ

รางวัลผู้ทำความดีและสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลานาน

กระทรวงสาธารณสุข

1) นายวินัย อินทะจันทร์

2) นางสาวนาตยา สิงหนาท

3) นางสาวอภิรุจี  จันเวียง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์“การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ 8 แห่ง” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

เครือข่ายครุศาสตร์ราชภัฏภาคเหนือ

8 แห่ง

1) นายวินัย อินทะจันทร์

2) นางสาวนาตยา สิงหนาท

3) นางสาวอภิรุจี  จันเวียง

4) นางสาวสรินยา  ไชยวงศ์

รางวัลเหรียญทองแดง “การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ในวันพุธที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ

          ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์  มีงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,046,650 บาท จำแนกได้ดังนี้

 

          1.  จำแนกตามประเภทงบประมาณ

 

ประเภท

จำนวนเงิน

เงินงบแผ่นดิน

9,835,850

เงินงบรายได้

2,210,800

รวม

12,046,650

 

          2.  จำแนกตามหมวดรายจ่าย

 

หมวดรายจ่าย

จำนวนเงิน

งบดำเนินงาน

3,846,528

งบลงทุน

4,456,372

งบเงินอุดหนุน

1,557,150

งบอื่นๆ

2,186,600

รวม

12,046,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  จำแนกตามผลผลิต

 

ผลผลิต

จำนวนเงิน

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9,127,900

ผลผลิตโครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1,324,150

ผลผลิตผลงานการให้บริการด้านวิชาการ

1,460,100

ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

134,500

รวม

12,046,650

 

 

 

 

 


 

4. จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

จำนวนเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

7,994,900

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

1,324,150

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น

1,460,100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

134,500

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

1,133,000

รวม

12,046,650

 

 

 

 


 

บุคลากร

1.  จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ
รวม

ที่สังกัด

มาช่วยราชการ

สายวิชาการ

   ข้าราชการ

20

-

-

20

   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

40

-

6

46

สายสนับสนุน

   ข้าราชการ

2

-

-

2

   ลูกจ้างประจำ

1

-

-

1

   พนักงานราชการ

1

-

-

1

   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

15

-

-

15

รวมทั้งหมด

79

-

6

85

 


 

 

 

 

 

 

 


 

2.      จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร

 

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ข้าราชการ

พนักงาน

ราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ

ข้าราชการ

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

 สายสนับสนุน

20

-

46

2

1

1

15

85

 

 

3.      จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ต่ำกว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

44

22

1

15

3

-

85

 

 

 

 

 

4.      บุคลากรสายวิชาการ  จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

ตำแหน่ง

รวม

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

49

13

4

-

66

 

 

 

5.      ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561

ชื่อ – สกุล

สังกัดหน่วยงาน

ตำแหน่งขณะเกษียณ

นายบุญเก็ง  อุ่นผูก

คณะวิทยาศาสตร์

ช่างปูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2561

1.      จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

1. หนังสือ

 

 

    1.1 ภาษาไทย

959

ชื่อเรื่อง/เล่ม

    1.2 ภาษาต่างประเทศ

250

ชื่อเรื่อง/เล่ม

2. วารสาร/เอกสาร

 

 

    2.1 วารสาร

 

 

         2.1.1 ภาษาไทย

28

ชื่อเรื่อง

         2.1.2 ภาษาต่างประเทศ

15

ชื่อเรื่อง

    2.2 หนังสือพิมพ์

 

 

         2.2.1 ภาษาไทย

28

ชื่อเรื่อง

         2.2.2 ภาษาต่างประเทศ

-

ชื่อเรื่อง

3. โสตวัสดุ

 

 

    3.1 ดีวีดี

-

ชื่อเรื่อง

    3.2 วีซีดี

213

ชื่อเรื่อง

    3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   

-

ชื่อเรื่อง/รายการ

4. ฐานข้อมูลออนไลน์

 

 

   4.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

-

ฐานข้อมูล

   4.2 ฐานข้อมูลต่างประเทศ

-

ฐานข้อมูล

   4.3 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

-

ฐานข้อมูล

   4.4 ฐานข้อมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์   

-

ฐานข้อมูล

 

2.      คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ

2.1   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ลำดับที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำนวนห้อง

จำนวนเครื่อง

1

อาคาร 3  ห้อง 322, 324, 325, 333, 334

5

180

 

รวม

5

180

 

2.2   คอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล

ลำดับที่

ห้องบริการ / จุดบริการคอมพิวเตอร์

จำนวนเครื่อง

1

อาคาร 23  ห้อง 23111 , 23113

40

 

รวม

40

 

 

 

 

 

 

 

3.      ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

 

ลำดับที่

ห้องปฏิบัติการ

จำนวนห้อง

1

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

6

2

ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์

13

3

ห้องปฏิบัติการทางเคมี

12

4

ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

1

5

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO

2

6

ห้องปฏิบัติการอาหาร

1

 

รวม

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์

 

 ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

          การจัดการศึกษา

          พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมากที่สุด  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ บัณฑิตที่ดีต้องมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงใช้ระบบและกลไกการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาของทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอน  แหล่งการเรียนรู้  อุปกรณ์ทางการศึกษา  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1.      การรับนักศึกษา

 

แผนการรับนักศึกษา

จำนวน

ผลการรับนักศึกษา

จำนวน

¨ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี

¨ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี

สาขาวิชาฟิสิกส์

30

สาขาวิชาฟิสิกส์

25

สาขาวิชาเคมี

40

สาขาวิชาเคมี

22

สาขาวิชาชีววิทยา

40

สาขาวิชาชีววิทยา

33

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

60

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

50

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

63

รวม

210

รวม

203

¨ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

¨ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

30

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

16

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี 

    - หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี (เทียบโอน)

30

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี 

    - หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี (เทียบโอน)

 

11

8

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม       

40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม       

11

รวม

100

รวม

46

¨ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี

¨ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

30

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

27

¨ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี

¨ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20

1. สาขาวิชาเคมีประยุกต์

2

 

 

 

 

 

2.      หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับการศึกษา

จำนวนหลักสูตร

จำนวนโปรแกรมวิชา

ปริญญาตรี

9

9

ปริญญาโท

1

1

รวม

10

10

 

3.      จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

3.1   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

3.1.1         จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา

 

ประเภทนักศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตร 4 ปี

ภาคปกติ

1,011

209

3

1,223

 

3.1.2          จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา

 

ประเภท
นักศึกษา

สาขาวิชา

เคมีประยุกต์

(ป.โท)

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์

ทั่วไป

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณสุขชุมชน

รวม

ภาคปกติ

3

123

161

141

252

334

56

15

57

67

14

1,223

การบัญชี

 

บริหารธุรกิจ

 

3.1.3         จำนวนนักศึกษาภาคปกติ จำแนกตามสาขา และระดับการศึกษา

 

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

5 ปี

4 ปี

เคมีประยุกต์ (ป.โท)

-

-

3

3

ฟิสิกส์

123

-

-

123

เคมี

161

-

-

161

ชีววิทยา

141

-

-

141

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

252

-

-

252

คณิตศาสตร์

334

-

-

334

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-

56

-

56

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

-

15

-

15

วิทยาการคอมพิวเตอร์

-

57

-

57

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

67

-

67

สาธารณสุขชุมชน

-

14

-

14

รวม

1,011

209

3

1,223

 

 

3.2   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

3.2.1         จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา

 

ประเภทนักศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

5 ปี

4 ปี

ภาคปกติ

197

77

-

274

 

3.2.2         จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา

 

ประเภทนักศึกษา

สาขาวิชา

รวม

วิทยาศาสตร์ศึกษา

(แขนงฟิสิกส์)

วิทยาศาสตร์ศึกษา

(แขนงเคมี)

วิทยาศาสตร์ศึกษา

(แขนงชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์ศึกษา

(แขนงวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปกติ

24

26

35

39

73

30

24

23

274

 

(ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

 

4.       ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

          จากผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     รุ่นปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน  253  คน พบว่า บัณฑิตมีงานทำแล้ว 187 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91        บัณฑิตกำลังศึกษาต่อ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19  ยังไม่ได้ทำงาน และมิได้ศึกษาต่อ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 และประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

 

หน่วยงาน

ทำงานแล้ว

ทำงานแล้วและ

กำลังศึกษาต่อ

กำลังศึกษาต่อ

ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ

อาชีพอิสระ

รวม

(คน)

ร้อยละ

คณะวิทยาศาสตร์

187

-

3

58

5

253

100

ร้อยละ

73.91

-

1.19

22.92

1.98

100

 

 

          บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

 

หน่วยงาน

ทำงานตรงสาขา

ไม่ตรงสาขา

รวม (คน)

คณะวิทยาศาสตร์

120

67

187

ร้อยละ

64.17

35.83

100

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนานักศึกษา

          การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสในการนำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และต่อสังคม เพราะนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม

          การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพและรู้จักการวางตัว ในสังคม  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะของการจัดการประสบการณ์อยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม      มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีจิตสำนึกของความเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทนและเสียสละ

          ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริมความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีการฝึกการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะและระหว่างคณะ เพื่อความสามัคคี พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง มีการฝึกการทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน   โดยการออกค่ายให้ความรู้ทางด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้

 

1.      กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5” ดำเนินการวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 45 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์  

จำนวน 167 คน

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

โครงการ “อบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 186 คน

สาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร

3

โครงการ “เด็กวิทย์ จิตอาสา” ดำเนินการวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้ซ้อนเหนือ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นักศึกษาสโมสร

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 93 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

4

โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นักศึกษาสโมสร

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 120 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงการ “กีฬานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2561 ณ ลานเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 482 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

6

โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 250 คน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7

โครงการ “เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 144 คน

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

8

โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 242 คน

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

9

โครงการ “อบรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 35 คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 17 คน

สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ “ปาเวณีเดือนยี่เป็ง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 8  ดำเนินการเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2560

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี จำนวน 550 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

2

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 200 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

3

กิจกรรม “งานปี๋ใหม่เมือง-รดน้ำดำหัวคณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา จำนวน 117 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

4

โครงการ “วิทยาศาสตร์สังคีต” ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 106 คน

สาขาวิชาเคมี

5

โครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดีส่งเสริมคนเก่ง ดำเนินการวันที่ 19 กรกฎาคม  2561 ณ ลานเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี จำนวน 1,000 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ “อบรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 27 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 35 คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 17 คน

สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5” ดำเนินการวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 45 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ 

จำนวน 167 คน

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

3

โครงการ “เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 144 คน

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4

โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นักศึกษาสโมสร

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 120 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

5

โครงการชีวิตใหม่ สู่รั้วกาสะลอง ดำเนินการวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 200 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ “เด็กวิทย์ จิตอาสา” ดำเนินการวันที่ 14 พฤษภาคม  2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้ซ้อนเหนือ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นักศึกษาสโมสร

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 93 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

2

โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม  2561 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นักศึกษาสโมสร

คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 120 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

3

โครงการ “วิทยาศาสตร์สังคีต” ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 200 คน

สาขาวิชาเคมี

 

กิจกรรมด้านกีฬา

 

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา/จำนวน

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ “กีฬานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” ดำเนินการวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 482 คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

ผลงานของนักศึกษาและกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา

                  

                   ผลงานของนักศึกษา