คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดี         ประธาน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดี     กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญลักษณ์ งามขำ รองคณบดี     กรรมการ
4 อาจารย์ สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดี     กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
7 อาจารย์ สุขี สุขดี ปธ.สาขาวิชาเคมี กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรา ลาดปะละ ปธ.สาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
9 อาจารย์ พิภพ นราแก้ว ปธ.สาขาวิชาฟิสิกส์ กรรมการ
10 อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมคาย ไพฑูรย์ ปธ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมัย ศรีสวย ปธ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พร พันธ์เพ็ง ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
14 อาจารย์ เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรรมการ
15 อาจารย์ ชิสาพัชร ชูทอง ปธ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรรมการ
16 อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล ปธ.สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ
17 นางศรีพรรณ              มาปลูก หัวหน้า สนง.คณบดี กรรมการและเลขานุการ