ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานภาระงาน
ลำดับ เลขตำแหน่ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชา แสดง
1 อ.ภัทรนัย ไชยพรม สาธารณสุขชุมชน
2 0046 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล เคมีประยุกต์ ป.โท
3 0054 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 0055 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา เคมีประยุกต์ ป.โท
5 0056 อ.ปกรณ์ สันตกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 0057 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล เคมีประยุกต์ ป.โท
7 0058 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ชีววิทยา
8 0059 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว ฟิสิกส์
9 0060 ผศ.รัชนี คะระวาด คณิตศาสตร์
10 0061 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 0062 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 0064 รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์ คณิตศาสตร์
13 0067 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14 0085 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
15 0087 ผศ.สมัย ศรีสวย วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 0089 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข ชีววิทยา
17 0161 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ชีววิทยา
18 0163 ผศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี คณิตศาสตร์
19 50054 อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 50079 อ.ดร.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ คณิตศาสตร์
21 50080 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 50084 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน ชีววิทยา
23 50085 อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว คณิตศาสตร์
24 50086 ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ คณิตศาสตร์
25 50087 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ เคมี
26 50091 ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์
27 50092 ผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 50093 ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 50094 ผศ.พิกุล แสงงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์
30 50099 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ ชีววิทยา
31 50101 ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง คณิตศาสตร์
32 50130 ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี เคมี
33 50150 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล ฟิสิกส์
34 50164 ผศ.ดลฤดี สุขใจ ฟิสิกส์
35 50167 อ.ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน สาธารณสุขชุมชน
36 50181 อ.ดร.สุขี สุขดี เคมี
37 50190 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ เคมี
38 50208 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน ชีววิทยา
39 50213 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ ชีววิทยา
40 50216 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
41 50217 ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
42 50236 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ ฟิสิกส์
43 50243 ผศ.พิภพ นราแก้ว ฟิสิกส์
44 50247 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว เคมีประยุกต์ ป.โท
45 50256 ผศ.ปัทมา อภิชัย ฟิสิกส์
46 50258 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
47 50276 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน วิทยาศาสตร์ทั่วไป
48 50277 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ เคมี
49 50278 อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
50 50283 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
51 50285 ผศ.ละมาย จันทะขาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
52 50320 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน คณิตศาสตร์
53 50321 อ.ดร.จตุทิพย์ ก๋ายะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
54 50332 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ เคมีประยุกต์ ป.โท
55 50339 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
56 50376 อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา คณิตศาสตร์
57 50377 อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส คณิตศาสตร์
58 50382 อ.ดร.วิภานุช ใบศล เคมีประยุกต์ ป.โท
59 50389 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
60 50396 ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา สาธารณสุขชุมชน
61 50397 อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง สาธารณสุขชุมชน
62 50398 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
63 50411 ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ คณิตศาสตร์
64 50412 ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ สาธารณสุขชุมชน
65 50449 อ.ชัชชฎาภร พิศมร สาธารณสุขชุมชน
66 50465 อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน คณิตศาสตร์