ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานภาระงาน
ลำดับ เลขตำแหน่ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชา แสดง
1 อ.ชัชชฎาภร พิศมร
2 0046 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
3 0054 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
4 0055 รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
5 0056 อ.ปกรณ์ สันตกิจ
6 0057 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
7 0058 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
8 0059 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
9 0060 ผศ.รัชนี คะระวาด
10 0061 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
11 0062 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
12 0064 รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
13 0067 ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
14 0085 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
15 0087 ผศ.สมัย ศรีสวย
16 0089 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
17 0161 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
18 0163 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
19 50054 อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
20 50079 อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
21 50080 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
22 50084 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
23 50085 อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว
24 50086 ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
25 50087 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
26 50091 ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
27 50092 ผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
28 50093 ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
29 50094 ผศ.พิกุล แสงงาม
30 50099 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
31 50101 ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง
32 50130 อ.ณรงค์ คชภักดี
33 50150 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล
34 50164 อ.ดลฤดี สุขใจ
35 50167 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
36 50181 อ.สุขี สุขดี
37 50190 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
38 50208 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
39 50213 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
40 50216 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
41 50217 ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
42 50236 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
43 50243 อ.พิภพ นราแก้ว
44 50247 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
45 50256 ผศ.ปัทมา อภิชัย
46 50258 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
47 50277 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
48 50278 อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
49 50283 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
50 50285 ผศ.ละมาย จันทะขาว
51 50320 อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน
52 50321 อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
53 50332 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
54 50339 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
55 50376 อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา
56 50377 อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส
57 50382 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
58 50389 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
59 50398 อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
60 503xx อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
61 50411 ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
62 50412 ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
63 50xxx อ.ฉัตรสุดา มาทา
64 50xxx อ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน